„Агенция Благоев“ ЕООД е бенефициент по Договор № BG16RFOP002-2.073-5975-C01 по процедура „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Целта на проекта е осигуряване на оперативен капитал за предприятието за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Очакваните резултати са постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и осигуряване на стабилност на фирмата.

Срок на изпълнение: 3 месеца

Дата на стартиране 27.07.2020

Дата на приключване 27.10.2020

Безвъзмездна финансова помощ: 3 175. 58 лв.

Финансиране от ЕС: 2 699.24 лв.

Национално финансиране: 476.34